ไฮไลท์คำภาษาญี่ปุ่นเพื่อฟังเสียงได้ค่ะ!   Click to listen highlighted text! ไฮไลท์คำภาษาญี่ปุ่นเพื่อฟังเสียงได้ค่ะ! Powered By GSpeech
Jan 032014
 

ตารางเปรียบเทียบอักษรฮิรางานะกับคาตาคานะ เพื่อช่วยในการจดจำความแตกต่าง

วรรค

a

i

u

e

o

あ/ア (a-อะ)

い/イ (i-อิ)

う/ウ (u-อุ/อึ)

え/エ (e-เอะ)

お/オ (o-โอะ)

k

か/カ (ka-คะ)

き/キ (ki-คิ/กิ)

く/ク (ku-คุ/คึ)

け/ケ (ke-เคะ)

こ/コ (ko-โคะ)

s

さ/サ (sa-สะ)

し/シ (shi-ชิ)

す/ス (su-สุ/สึ)

せ/セ (se-เสะ)

そ/ソ (so-โสะ)

t

た/タ (ta-ทะ/ตะ)

ち/チ (chi-จิ)

つ/ツ (tsu-ทสึ)

て/テ (te-เทะ/เตะ)

と/ト (to-โทะ/โตะ)

n

な/ナ (na-นะ)

に/ニ (ni-นิ)

ぬ/ヌ (nu-นุ/นึ)

ね/ネ (ne-เนะ)

の/ノ (no-โนะ)

h

は/ハ (ha-ฮะ)

ひ/ヒ (hi-ฮิ)

ふ/フ (fu-ฟุ)

へ/ヘ (he-เฮะ)

ほ/ホ (ho-โฮะ)

m

ま/マ (ma-มะ)

み/ミ (mi-มิ)

む/ム (mu-มุ)

め/メ (me-เมะ)

も/モ (mo-โมะ)

y

や/ヤ (ya-ยะ)

ゆ/ユ (yu-ยุ)

よ/ヨ (yo-โยะ)

r

ら/ラ (ra-ระ)

り/リ (ri-ริ)

る/ル (ru-รุ)

れ/レ (re-เระ)

ろ/ロ (ro-โระ)

わ/ワ (wa-วะ)

を/ヲ (wo-โอะ)

ん/ン (n-อึน)

 Posted by at 7:21 pm

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech