ไฮไลท์คำภาษาญี่ปุ่นเพื่อฟังเสียงได้ค่ะ!   Click to listen highlighted text! ไฮไลท์คำภาษาญี่ปุ่นเพื่อฟังเสียงได้ค่ะ! Powered By GSpeech
Jan 032014
 

ตารางเปรียบเทียบอักษรฮิรางานะกับคาตาคานะ เพื่อช่วยในการจดจำความแตกต่าง

วรรค

a

i

u

e

o

あ/ア (a-อะ)

い/イ (i-อิ)

う/ウ (u-อุ/อึ)

え/エ (e-เอะ)

お/オ (o-โอะ)

k

か/カ (ka-คะ)

き/キ (ki-คิ/กิ)

く/ク (ku-คุ/คึ)

け/ケ (ke-เคะ)

こ/コ (ko-โคะ)

s

さ/サ (sa-สะ)

し/シ (shi-ชิ)

す/ス (su-สุ/สึ)

せ/セ (se-เสะ)

そ/ソ (so-โสะ)

t

た/タ (ta-ทะ/ตะ)

ち/チ (chi-จิ)

つ/ツ (tsu-ทสึ)

て/テ (te-เทะ/เตะ)

と/ト (to-โทะ/โตะ)

n

な/ナ (na-นะ)

に/ニ (ni-นิ)

ぬ/ヌ (nu-นุ/นึ)

ね/ネ (ne-เนะ)

の/ノ (no-โนะ)

h

は/ハ (ha-ฮะ)

ひ/ヒ (hi-ฮิ)

ふ/フ (fu-ฟุ)

へ/ヘ (he-เฮะ)

ほ/ホ (ho-โฮะ)

m

ま/マ (ma-มะ)

み/ミ (mi-มิ)

む/ム (mu-มุ)

め/メ (me-เมะ)

も/モ (mo-โมะ)

y

や/ヤ (ya-ยะ)

ゆ/ユ (yu-ยุ)

よ/ヨ (yo-โยะ)

r

ら/ラ (ra-ระ)

り/リ (ri-ริ)

る/ル (ru-รุ)

れ/レ (re-เระ)

ろ/ロ (ro-โระ)

わ/ワ (wa-วะ)

を/ヲ (wo-โอะ)

ん/ン (n-อึน)

 Posted by at 7:21 pm
Jan 022014
 

ตัวอักษรคาตาคานะ/คะตะคะนะ (カタカナ [Katakana] )
เป็นตัวอักษรที่ใช้เขียนคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ(ยกเว้นภาษาจีน) มีลักษณะตัวอักษรที่เป็นเหลี่ยมหักมุม

ตารางตัวอักษรคาตาคานะ/คะตะคะนะ

วรรค

a

i

u

e

o

ア (a-อะ)

イ (i-อิ)

ウ (u-อุ/อึ)

エ (e-เอะ)

オ (o-โอะ)

k

カ (ka-คะ)

キ (ki-คิ/กิ)

ク (ku-คุ/คึ)

ケ (ke-เคะ)

コ (ko-โคะ)

s

サ (sa-สะ)

シ (shi-ชิ)

ス (su-สุ/สึ)

セ (se-เสะ)

ソ (so-โสะ)

t

タ (ta-ทะ/ตะ)

チ (chi-จิ)

ツ (tsu-ทสึ)

テ (te-เทะ/เตะ)

ト (to-โทะ/โตะ)

n

ナ (na-นะ)

ニ (ni-นิ)

ヌ (nu-นุ/นึ)

ネ (ne-เนะ)

ノ (no-โนะ)

h

ハ (ha-ฮะ)

ヒ (hi-ฮิ)

フ (fu-ฟุ)

ヘ (he-เฮะ)

ホ (ho-โฮะ)

m

マ (ma-มะ)

ミ (mi-มิ)

ム (mu-มุ)

メ (me-เมะ)

モ (mo-โมะ)

y

ヤ (ya-ยะ)

ユ (yu-ยุ)

ヨ (yo-โยะ)

r

ラ (ra-ระ)

リ (ri-ริ)

ル (ru-รุ)

レ (re-เระ)

ロ (ro-โระ)

ワ (wa-วะ)

ヲ (wo-โอะ)

ン (n-อึน)

Dec 262013
 

คำควบในภาษาญี่ปุ่นเป็นการนำคำในวรรคยะ คือ  や (ya-ยะ), ゆ (yu-ยุ), よ (yo-โยะ) ไปต่อท้ายเสียงในแถวสระอิ (い)ในคำ  き し ち に ひ み り และกลุ่มเสียงขุ่นและกึ่งขุ่น(คำที่เติมเท็นเท็นและมารุ)  โดยเขียนเป็นตัวเล็ก ทำให้ได้เสียงออกมาต่างๆดังในตารางต่อไปนี้

1. การเติม や (ya-ยะ), ゆ (yu-ยุ), よ (yo-โยะ) ไปต่อท้ายเสียงสระอิ (い)ในคำ   き し ち に ひ み り

ki-คิ きゃ kya-เคียะ きゅ kyu-คิว/คู きょ kyo-เคียว
 し shi-ชิ しゃ sha-ชยะ しゅ shu-ชิว/ชู しょ sho-โชะ
chi-จิ ちゃ cha-จระ ちゅ chu-จิว/จู ちょ cho-โจะ
ni-นิ にゃ nya-เนียะ にゅ nyu-นิว/นู にょ nyo-เนียว
hi-ฮิ ひゃ hya-เฮียะ ひゅ hyu-ฮิว/ฮู ひょ hyo-เฮียว
mi-มิ みゃ mya-เมียะ みゅ myu-มิว/มู みょ myo-เมียว
ri-ริ りゃ rya-เรียะ りゅ ryu-ริว/รู りょ ryo-เรียว

 

2. การเติม や (ya-ยะ), ゆ (yu-ยุ), よ (yo-โยะ) ต่อท้ายเสียงสระอิ (い) ในกลุ่มเสียงขุ่นในคำ ぎ じ ぢ び 

gi-กิ ぎゃ gya-กิ/งิ ぎゅ gyu-งิว/งู ぎょ gyo-เงียว
ji-จิ* じゃ ja-จยะ/ญะ じゅ ju-จิว/จู じょ jo-โจะ/โญะ
ji-จิ* ぢゃ ja ぢゅ ju ぢょ jo
bi-บิ びゃ bya-เบียะ びゅ byu-บิว/บู びょ byo-เบียว

3. การเติม や (ya-ยะ), ゆ (yu-ยุ), よ (yo-โยะ) ต่อท้ายเสียงในแถวสระอิ (い) เสียงขุ่นในคำ ぴ

pi-ปิ ぴゃ pya-เปียะ ぴゅ pyu-ปิว/ปู ぴょ pyo-เปียว

 

Dec 262013
 

ตัว  ปกติถ้าอยู่ตัวเดียวจะออกเสียงว่า “อึน”   แต่ถ้านำไปเป็นตัวสะกดจะออกเสียงได้ 3 เสียง คือ

1. ออกเสียงเป็น n (น.หนู) เมื่อんอยู่ข้างหน้าพยัญชนะที่อยู่ในวรรค た(ta-ทะ), だ (da-ดะ), ら(ra-ระ), な(na-นะ) เช่น

 • こんにちは。[kon’nichiwa.] สวัสดีตอนกลางวัน (ใช้ตั้งแต่ 11 โมงเช้าจนถึงก่อนดวงอาทิตย์ตก) ; こん ออกเสียงเป็นคน, は(ha-ฮะ) ออกเสียงเป็นวะ เป็นการออกเสียงในกรณีพิเศษ
 • こんばんは。[konbanwa.] สวัสดีตอนเย็น (ใช้ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกดินจนถึงก่อนนอน)
 • みんな [min’na] ทุกคน

2. ออกเสียงเป็น m (ม.ม้า) เมื่อんอยู่ข้างหน้าพยัญชนะที่อยู่ในวรรค ば (ba-บะ), ぱ (pa-ปะ/พะ), ま(ma-มะ)  เช่น

 • こんばんは。[konbanwa.]  สวัสดีตอนเย็น (ใช้ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกดินจนถึงก่อนนอน) ; こん ออกเสียงเป็นคม

3. ออกเสียงเป็น ng (ง.งู) เมื่อんอยู่ข้างหน้าพยัญชนะที่อยู่ในวรรค か(ka-คะ)และ が(ga-กะ)

 Posted by at 10:36 am
Dec 252013
 

คำที่คนญี่ปุ่นใช้พูดก่อนรัปประทานอาหารและหลังรับประทานอาหาร ซึ่งถือเป็นมารยาทของคนญี่ปุ่น ถ้าใครไม่พูดก็จะดูเหมือนเป็นการเสียมารยาท

1. ก่อนที่คนญี่ปุ่นจะรับประทานอาหารจะพูดคำว่า

 • いただきます。
  [itadakimasu]
  อิตะดะคิมัส
  จะรับประทานอาหารแล้วนะครับ/นะคะ

2. หลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วจะพูดคำว่า

 • ごちそうさまでした。
  [gochisousamadeshita]
  โกะจิโซซะมะเดะชิตะ (ชิตะ หมายถึงผ่านมาแล้ว ในที่นี้หมายถึงกินเสร็จแล้ว)
  ขอบคุณมากครับ/ค่ะ  (เป็นการขอบคุณข้าวที่เรากิน)
 Posted by at 9:11 pm
Dec 252013
 

1. ภาษาญี่ปุ่นนั้นแบ่งระดับชนชั้นของภาษาออกเป็น 3 ระดับ

 • ระดับสุภาพมาก (ใช้กับคนที่อาวุโส)
 • ระดับสุภาพทั่วไป
 • ระดับเป็นกันเอง (ใช้กับคนที่สนิท)

เพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาให้ถูกต้องกับคนที่เราต้องการสื่อสารด้วย

2. การเรียนภาษาญี่ปุ่นให้ได้ผล สามารถนำไปสื่อสารและใช้งานได้จริงนั้นเราจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้เข้าใจและอ่านภาษาญี่ปุ่นได้

 

 Posted by at 8:03 pm
Dec 252013
 

นอกจากตัวอักษรฮิรางานะ หลักๆ 46 ตัวแล้ว ยังมีพยัญชนะเสียงใหม่ 25 ตัว ที่เกิดจากการเติมเท็นเท็น (てんてん tenten)  และมารุ (まる maru) ในวรรค  か(k-คะ), さ(s-สะ), た(t-ทะ), は(h-ฮะ) เพื่อให้ได้อักษรตัวใหม่ที่มีเสียงต่างไปจากเดิม เพื่อนำไปประกอบเป็นคำใหม่ๆ ขึ้นมา

 • てんてん (tenten)  คือ ขีดเล็กๆ 2 ขีด บนพยัญชนะ
 • まる (maru)  คือ  วงกลมเล็กๆ บนตัวพยัญชนะ

1.ตารางการเปลี่ยนเสียงอักษรฮิรางานะ

วรรค か (k) が  (ga-กะ) ぎ (gi-กิ) ぐ  (gu-กุ) げ  (ge-เกะ) ご  (go-โกะ)
วรรค さ (s) ざ (za-ซะ) じ (ji-จิ*) ず  (zu-ซึ**) ぜ (ze-เซะ) ぞ (zo-โซะ)
วรรค た (t) だ (da-ดะ) ぢ (ji-จิ*) づ (zu-ซึ**) で (de-เดะ) ど (do-โดะ)
วรรค は (h) ば (ba-บะ) び (bi-บิ) ぶ (bu-บึ) べ  (be-เบะ) ぼ (bo-โบะ)
วรรค は (h) ぱ (pa-ปะ/พะ) ぴ (pi-ปิ/พิ) ぷ (pu-ปึ/พึ) ぺ  (pe-เปะ/เพะ) ぽ (po-โปะ/โพะ)

 

2.ตารางการเปลี่ยนเสียงอักษรคาตาคานะ

วรรค カ (k) ガ  (ga-กะ) キ (gi-กิ) グ  (gu-กุ) ゲ  (ge-เกะ) ゴ  (go-โกะ)
วรรค サ (s) ザ (za-ซะ) ジ (ji-จิ*) ズ (zu-ซึ**) ゼ (ze-เซะ) ゾ (zo-โซะ)
วรรค タ (t) ダ (da-ดะ) ヂ (ji-จิ*) ヅ (zu-ซึ**) デ (de-เดะ) ド (do-โดะ)
วรรค ハ (h) バ (ba-บะ) ビ (bi-บิ) ブ (bu-บึ) ベ  (be-เบะ) ボ (bo-โบะ)
วรรค ハ (h) パ (pa-ปะ/พะ) ピ (pi-ปิ/พิ) プ (pu-ปึ/พึ) ペ  (pe-เปะ/เพะ) ポ (po-โปะ/โพะ)

 

*, ** เสียงเหมือนกัน (ส่วนใหญ่จะใช้คำในวรรคสะ じ/ジ 、 ず/ヅ )
*** จะมีเฉพาะอักษรในวรรคฮะ (h) ที่เติมได้ทั้งเต็นเต็น และมารุ

 Posted by at 6:48 pm
Dec 252013
 

ตัวอักษรฮิรางานะ (ひらかな [Hiraga na] )  เป็นตัวอักษรอักษรภาษาญี่ปุ่นแบบหนึ่งที่ใช้เขียนภาษาญีปุ่นทั่วๆไป ส่วนใหญ่จะใช้เป็นคำอ่านเสียงตัวคันจิและใช้เป็นคำช่วยเพื่อให้ประโยคสมบูรณ์ขึ้น มีทั้งหมด 46 ตัวอักษร

ตัวอย่างจากมานิต วงศ์มูล

1. ตารางอักษรฮิรางานะ (ひらかな) 46 ตัว

วรรค

a

i

u

e

o

あ (a-อะ)

い (i-อิ)

う (u-อุ/อึ)

え (e-เอะ)

お (o-โอะ)

k

か (ka-คะ)

き (ki-คิ)

く (ku-คุ/คึ)

け (ke-เคะ)

こ (ko-โคะ)

s

さ (sa-สะ)

し (shi-ชิ)

す (su-สุ/สึ)

せ (se-เสะ)

そ (so-โสะ)

t

た (ta-ทะ)

ち (chi-จิ)

つ (tsu-ทสึ)

て (te-เทะ/เตะ)

と (to-โทะ/โตะ)

n

な (na-นะ)

に (ni-นิ)

ぬ (nu-นุ/นึ)

ね (ne-เนะ)

の (no-โนะ)

h

は (ha-ฮะ)

ひ (hi-ฮิ)

ふ (fu-ฟุ)

へ (he-เฮะ)

ほ (ho-โฮะ)

m

ま (ma-มะ)

み (mi-มิ)

む (mu-มุ)

め (me-เมะ)

も (mo-โมะ)

y

や (ya-ยะ)

ゆ (yu-ยุ)

よ (yo-โยะ)

r

ら (ra-ระ)

り (ri-ริ)

る (ru-รุ)

れ (re-เระ)

ろ (ro-โระ)

わ (wa-วะ)

を (wo-โอะ)

ん (n-อึน)

 

นอกจากการออกเสียงตัวอักษรฮิรางานะในตารางแล้ว ยังมีการออกเสียงเพิ่มเติมอีกดังนี้

 

 

 Posted by at 4:52 pm
Dec 252013
 

คำขอบคุณ

 • ありがとうございます。
  [arigatō gozaimasu]
  ขอบคุณ
  (หรือจะพูดกับคนสนิทแบบเป็นกันเองสั้นๆ ว่า ありがとう [arigatou] หรือ どうも [doumo])

ขอโทษ (เพื่อจะทำอะไรบางอย่าง)

 • すみません。 หรือ すいません。
  [sumimasen หรือ suimasen]
  ขอโทษครับ/ค่ะ

ขอโทษ (เมื่อทำอะไรผิด)

 • ごめんなさい。
  [gomennasai]
  ขอโทษครับ/ค่ะ
  (หรือพูดกับผู้ที่สนิทสนมสั้นๆ ว่าごめん [gomen] ก็ได้)
 • ごめんください
  [gomenkudasai]
  ขอโทษครับ/ค่ะ (อย่างสุภาพ)

การตอบรับคำขอบคุณ หรือ ขอโทษ

 • どういたしまして。
  [dōitashimashite]
  ไม่เป็นไรครับ/ค่ะ
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech